วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

คุณครูชุติมา นวลอ่อน อนุบาล 2/4

นางสาวชุติมา  นวลอ่อน ( ครูอ้อม )
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรัชภัฏสกลนคร
เอกการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์

อนุบาล 2/4บทความประทับในอาชีพของความเเป็นครู